Türkiye Haber-İş Sendikası esas itibariyle teşkilatlanmasını 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve ilgili mevzuat amir hükümlerine göre gerçekleştirmiş, üyelerine daha çağdaş, bilgi ve iletişim çağı ile sektörel gereklere uygun hizmet verebilmek amacıyla bu yapılanmaya ek organlar da eklemiştir.

 

A-) GENEL MERKEZ ZORUNLU ORGANLARI:

a) Sendika Genel Kurulu: Sendika Genel Kurulu, Sendikanın genel merkezinin bulunduğu il olan Ankara’da 4 yılda bir toplanmakta olup Sendikanın en üst organıdır.

b) Sendika Yönetim Kurulu: Sendika Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilecek bir Genel Başkan, bir Genel Sekreter, bir Genel Mali Sekreter, bir Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreteri olmak üzere 4 asil üyeden oluşur ve profesyonel olarak görev yapar. Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Asil üye adedi kadar da yedek üye seçilir.

c) Sendika Denetleme Kurulu: Sendika Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oy ile seçilen üç asil üyeden teşekkül eder. Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Denetleme kurulunun görev süresi dört yıldır. Denetleme kurulu asil üyeleri, yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve raportör seçerler.

d) Sendika Disiplin Kurulu: Sendika Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 5 asil üyeden meydana gelir. Aynı sayıda yedek üye de seçilir. Disiplin Kurulunun görev süresi dört yıldır. Disiplin Kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerler.

B-) ŞUBE ZORUNLU ORGANLARI:

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilir.

Şube Yönetim Kurulları;

a) Şubeye bağlı üye sayısı ikibinbeşyüze kadar olan şubeler için, bir baskan, bir sekreter ve bir mali sekreterden olusur. Asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir.

b) Şubeye bağlı üye sayısı ikibinbeşyüzden fazla (ikibinbeşyüz dahil ) olan şubeler için, bir başkan, bir sekreter, bir mali sekreter ve iki yönetim kurulu üyesinden oluşur. Asil üye kadar yedek üye seçilir.

Üye sayısı yediyüzün üzerindeki şube başkanları profesyonel olarak görev yapar, üye sayısı yediyüzün altındaki şubelerde ise şube başkanları amatör olarak görev yaparlar.

c) Şube Denetleme Kurulu: Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen 3 asil üyeden oluşur. Asil üye kadarda yedek üye seçilir. Denetleme kurulu asil üyeleri, yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve raportör seçerler.

d) Şube Disiplin Kurulu: Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen 3 asil üyeden meydana gelir. Aynı sayıda yedek üye de seçilir. Disiplin Kurulunun görev süresi dört yıldır. Disiplin kurulu asil üyeleri, yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve raportör seçerler.

C-) GENEL MERKEZ İHTİYARİ ORGANLARI:

a) Başkanlar Kurulu: Başkanlar Kurulu, Sendika Yönetim Kurulu üyeleri ve Şube Başkanlarından oluşur. Ancak Sendika Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu toplar, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sendika Yönetim Kurulu üyeleri ve şube yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Başkanlar Kuruluna Genel Başkan Başkanlık eder. Başkanlar Kurulu, Genel Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunca gerek görülmesi halinde Başkanlar Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılır.

b) Kadın İşçiler Komitesi: Kadın İşçiler Komitesi, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği sayıda kadın işçilerden oluşur. Kadın İşçiler Komitesi’nin çalışma şekli, görev ve yetkileri, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerde belirlenir.

c) Özürlü İşçiler Komitesi: Özürlü İşçiler Komitesi, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği sayıda özürlü işçilerden oluşur. Özürlü İşçiler Komitesi’nin çalışma şekli, görev ve yetkileri, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerde belirlenir.

D-) TEMSİLCİLER KURULU:

Sendika genel merkezi ilgili yasalar gereği ve Sendika ana tüzüğünde belirtilen şekilde her işyeri için işyeri baştemsilcileri ve temsilcileri atamaktadır. Temsilciler Kurulu yılda bir kez yapılır. Sendika yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde birden fazla da toplanabilir.

E-) GENEL MERKEZ DESTEK BİRİMLERİ:

Sendikanın hukuk, eğitim, basın, uluslararası ilişkiler, muhasebe ve araştırma gibi uzmanlık ve danışmanlık büroları vardır. Sekreterya ve haberleşme, bilgisayar sistemiyle donatılmış olup, sendikal çalışmalarda tüm teknolojik gelişmelerden yararlanılmaktadır. Türkiye Haber-İş Sendikası, üyeleri için eğitimin öneminin tam anlamıyla farkındadır. Bu nedenle sendika 1991 yılında İzmir Çeşme’de 1997 yılında da Mersin Yeşilovacık’ta Eğitim ve Dinlenme Tesisi kurmuştur. Her iki tesis de beş yıldızlı otel düzeyinde olup, tesislerden eğitim ve dinlenme amaçlı istifade edilmektedir. Türkiye Haber-İş Sendikası, Ankara Maltepe ‘de üyelerinin kalabileceği ve yararlanabileceği 6 katlı her türlü ihtiyaca cevap verebilecek bir misafirhane inşa ederek üyelerinin hizmetine sunmuştur.