Yayınlanma tarihi: 16/04/2021 21:22

Sendikamız ile Türk Telekom A.Ş. arasında yürütülen 14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerimizin 2.oturumu Pandemi (COVİD-19) tedbirleri nedeniyle online (çevrimiçi) olarak yapıldı. Bu görüşmede; 35 madde üzerinde anlaşma sağlanarak tutanak altına alınmıştır.

Bir sonraki toplantı 21 Nisan 2021 Çarşamba günü, saat 14:00’da yapılacaktır.

 

ANLAŞMA SAĞLANAN MADDELERİMİZ:

MADDE 6- UYGULAMA ESASLARI  

a) İmza tarihinde işyerinde çalışanlar;

Bu toplu iş sözleşmesinden, sözleşmenin imza tarihinde işyerlerinde çalışmakta olan üyeler yararlanır.

b) Yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında işe girenler;

İşyerine yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında girmiş veya kapsam dışı bir görevden kapsam içi bir göreve veyahut işyerine geçmiş olup, imza tarihinde iş sözleşmesi devam eden üyeler sözleşmeden işe giriş veya kapsam içine geçiş tarihinden daha geriye gitmemek ve (d) fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla üyelikleri süresince yararlanırlar.

c) İmza tarihinden sonra girenler;

Sözleşmenin imza tarihinde işyerinde çalışmakta olup da imza tarihinden sonra Sendikaya üye olanlar ile imza tarihinden sonra işe girip Sendikaya üye olanlar, üyeliklerinin Sendikaca işyerine tebliğ edildiği (sendika yazısının işyerine geldiği) tarihten itibaren yararlanırlar.

d) Sendika üyesi olmayanlar;

Üye olmayanların sözleşmeden yararlanmaları konusunda yasa hükümleri uygulanır.

e) Sendikadan istifa eden veya ihraç edilenlerin sözleşmeden yararlanmaları konusunda yasa hükümleri uygulanır.

f) Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına dahil olup, sözleşmenin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında kapanmış bulunan işyerlerinde çalışan sendika üyesi işçiler, sözleşmenin getirdiği haklardan kapanma tarihine kadar çalıştıkları süre ile orantılı olarak bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yararlanırlar.

MADDE 7- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır. İş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır. Toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması halinde iş sözleşmesinin işçi lehindeki hükümleri geçerlidir.

Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.

MADDE 8- TEMEL İLKELER VE İŞVERENİN HAKKI

A- a) Anayasada yer alan haberleşme hizmetlerinden telekomünikasyonla ilgili olanların sağlanması görevi kendisine 406 ve 5809 sayılı  Kanunlar ve ilgili mevzuat ile verilmiş  olan  Türk Telekomünikasyon  A.Ş.  için haberleşmenin  gizlilik,  emniyet  ve devamlılık  niteliklerinin önem taşıdığı ve memleketin  sağlık  ve güvenliğiyle ilgili bir kamu hizmeti olduğunu,

      b) Kamu hizmetleri ile ilgili yetki ve sorumlulukların ancak kanun ile tespit ve ilga olunabileceğini ve bölünmez ve paylaşılmaz olduğunu,

Müşahade eden taraflar, bu toplu iş sözleşmesi muhtevasının, yukarıdaki mevzuat sorumluluklarının gereği olarak Genel Müdürlüğün mevzuattan doğan yetki ve sorumluluklarını ve niteliklerini ihlal edemeyeceği zorunluluğunu gözönünde tutarlar.

B- Sendika ve sendika üyesi işçiler bu maddede belirtilen hususlara kanun hükümlerine, Genel Müdürlüğün haberleşme hizmetleriyle ilgili yönetmelik esas ve talimatlarına uymakla yükümlü bulunduklarını kabul ederler.

C- Bu toplu iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde işverenin toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işyerlerinde çalışma biçimlerinin ve çalışma programlarının düzenlenmesi ve değiştirilmesi, pozisyonların belirlenmesi ve uygulanması, işin gerektirdiği nicelik ve nitelikte atama yapılması ve nakil gibi işin ve işyerinin yönetimine ilişkin yetkiler işverene aittir.

MADDE 11- SENDİKANIN HAK VE BORÇLARI   

I. Sendika, bu sözleşmede öngörülen konu ve amacın gerçekleştirilmesini sağlamak için bu sözleşmenin kapsamına giren üyelerinin temsilcisi sıfatıyla, kendisine yüklenen görevleri en iyi niyetle ve mümkün olan en iyi şekilde yapar.

Bunun için;

a) Üyelerinin kanun ve sözleşme hükümlerine uymayan hareketlerini desteklemez.

b) Bu gibi kanunsuz hareketleri durdurmak için gerekli çabayı gösterir.

c) Bütün yönetici ve temsilcileriyle disiplinsizlik ve düzensizlikleri önlemek için çalışır.

d) Birlik, dirlik, çalışma barışını korumak ve çıkacak anlaşmazlıkları barışçı yollardan halletmeyi görev sayar.

e) Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla sendika genel merkez yönetim kurulu üyeleri, ilgili şube yönetim kurulu üyeleri ve bölge temsilcileri, işveren veya işveren vekili ile toplantının yer ve zamanında anlaşmak şartıyla çalışma saatleri dışında sendika temsilcilik odasında veya işveren vekilinin uygun göreceği başka bir yerde çalışanları rahatsız etmemek kaydıyla, o işyerinde çalışan üyeleriyle toplantı yapabilirler. Ancak, taraflardan birinin talebi ve işveren vekili ile sendikanın mutabakatı halinde acil konuların çözümü için çalışma saatleri içinde de toplantı yapılabilir.

II. İşveren, işçi ile ilgili olarak yayınlayacağı genelgelerden ve aylık bültenlerle işçilerin yararlanabileceği diğer ilgili yayınlardan yeterli sayıda örneği Sendika Genel Merkezine gönderir. (Hizmete özel olanlar hariç)

Sendika da, gerek kendi yayınlarından gerekse bağlı olduğu Konfederasyon yayınlarından yeterli sayıda örneği, Konfederasyon ve Sendikanın tüzükleri ile meydana gelecek değişiklikleri (Hizmete özel yayınlar hariç) Şirkete gönderir.

III. Yasa, tüzük, yönetmelik ve bu sözleşme ile sendika temsilcilerinin katılması öngörülen kurullarda görev alacak üyelerini sendika tayin eder. Ancak, bu hususta yasaların özel hükümleri saklıdır.

IV. Sendika, eğitim ve sosyal konularda işyerinin salon, yemekhane, araç ve gereçlerinden üç gün öncesinden bildirmek ve işverenin muvafakatını almak kaydıyla yararlanır.

V. İşyerinde kurulan veya kurulacak olan kafeterya, yemekhane, kantin ve ocak gibi işletmeleri idare işletmediği ve idarece tespit edilecek şartlar sendikaca kabul edildiği takdirde bu  yerleri işletme hakları sendikaya verilebilir. İşverenin mevzuattan doğan hakları saklıdır.

MADDE 12- SENDİKA ÜYELİĞİNİN TEMİNATI  

a)    Anayasa ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile işçilere tanınmış bulunan haklar gerek doğrudan doğruya gerekse dolay­lı olarak ihlal olunamaz.

b)   İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz.

c)    İşçiler iş saatleri dışında veyahut işverenin rızası ile iş saatleri içinde sendika faaliyetlerine katılmalarından dolayı işle­rinden çıkarılmaz veya herhangi bir sebeple farklı muameleye tabi tutulamazlar. İşverenin bu madde hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde işçinin İş Kanunu ve ilgili diğer kanunlara göre sahip olduğu bütün haklar saklıdır.

d)   İşverence herhangi bir üyenin iş sözleşmesi devam ederken başka bir işyerine nakledilmesi veya görev yerinin değiştirilmesi halinde üyelerin daha önce çalıştıkları işyerinde bu toplu iş sözleşmesi ile ayrılış tarihine kadar kazanmış olduğu ücret ve sosyal haklarından yeni işyerinde indirim yapılmaz.

e)    İşyeri değiştirilen üyelerin üyelikleri işveren veya işveren vekillerince yeni işyerine bildirilir.

MADDE 14- İDARİ TEDBİR OLARAK İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ 

Haklarında yürütülen soruşturma neticesinde işçilerin görev yerleri ve/veya unvanları Disiplin Kurulu Kararı ile değiştirilebilir. Bu işlem ceza mahiyetinde olmayıp, çalışılan yerde oluşabilecek olumsuz durumu önlemeye yönelik idari bir tedbirdir.

Zorunlu ve acil durumlarda işçinin geçici olarak görev yeri değiştirilebilir. Ancak, soruşturma sonucu böyle bir idari tedbire gerek duyulmaz ise işçi görev yerine iade edilir.

MADDE 15- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN ATANMASI

a) İşyeri sendika temsilcileri aşağıda (b) fıkrasında belirtilen esaslar uyarınca sendika tarafından tayin edilir. Bu işyeri temsilcilerinden biri Baştemsilci olarak atanır. Sendika gerek temsilcileri, gerekse baştemsilcileri bir liste halinde 15 gün içinde işveren vekiline bildirir. Bu liste aynı zamanda sendika ilan tahtasında, yoksa işyerinin uygun bir mahallinde ilan olunur.

b) İşyerindeki işçi sayıları;

50 işçiye kadar ise 1 temsilci,

51 ile 100 arasında ise en çok 2 temsilci,

101 ile 500 arasında ise en çok 3 temsilci,

501 ile 1000 arasında ise en çok 4 temsilci,

1001 ile 2000 arasında ise en çok 6 temsilci,

2000 'den fazla ise en çok 8 temsilci,

atanır.

MADDE 16- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREVLERİ 

İşyeri sendika temsilcileri yürürlükteki mevzuat ve bu toplu iş sözleşmesi ile kendilerine verilen görevlerden başka;

a)   Toplu iş sözleşmesi ve mevzuat hükümlerine göre işverene tanınmış olan haklara işçilerin uymasına yardımcı olmak,

b)   İş sağlığı ve güvenliğine yönelik tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için işverene öneride bulunmak, mevzuat gereği İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kurulu’nun bulunduğu işyerlerinde söz konusu kurulun üyesi olarak kurul toplantılarına katılmak.

c)   Bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması ve yorumlanmasından doğacak uyuşmazlıkları sendikaya bildirmek,

d) Temsilciliğe ait görevleri hakkı ve gereği ile yapmak ve toplu iş sözleşmesinin gerektirdiği ve taraflarca davet edildikleri her toplantıda hazır bulunmak,

yükümlülüğündedir.

e)    Sendika temsilcileri, yukarıdaki esaslar çerçevesinde görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle cezalandırılamaz. Bu görevleri yerine getirirken işveren yetkililerine müracaatta hiyerarşik düzene uymakla yükümlüdürler.

f)   Sendika temsilcileri, acele ve önemli hususların çözümü için işini aksatmamak ve amirlerinden izin almak kaydıyla işyerinin bulundukları bölümünden başka bir bölümüne gidebilirler. İş kazası veya çalışma barışını bozucu somut bir olayın gerçekleşmesi halinde ise amirlerine bilgi vererek işyerinin başka bölümlerine geçebilirler.

MADDE 19- SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN TEMİNATI 

Sendika yöneticilerinin güvencesi hakkında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 23 üncü maddesindeki hükümler uygulanır.

İşverene düşen pay dahil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarının prim ve aidatlarını ödemeye devam etmek suretiyle ayrıldıkları işyerlerindeki sigortalılık haklarını da devam ettirebilirler.

Yukarıda gösterilen haklardan sendika şube yönetim kurulu üyeleri ile başkanları da yararlanırlar.

Yeniden işyerinde görev almaları halinde ücretleri; PTT ve Şirkette daha önce geçen hizmet süreleri esas alınarak emsali işçinin almakta olduğu ücrete göre tespit olunur.

Bu işçilerin işverence işe alınmamaları halinde PTT ve Şirket işyerlerindeki geçmiş hizmetlerine ilişkin kıdem tazminatları kendilerine ödenir. Bu durumda kıdem tazminatına esas olacak ücret, bu fıkra hükümlerine göre belirlenir.

MADDE 20- SENDİKA AİDATLARI

Sendikanın yazılı talebi ve aidatı kesilecek üyelerin listesini vermesi üzerine, işveren vekili sendika tüzüğü uyarınca üyelerin sendikaya ödemeyi kabul ettikleri üyelik aidatını ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince sendikaya ödenmesi gerekli dayanışma aidatını, bu sözleşme süresince, işçilere yapacağı ücret ödemesinden keser ve kestiği aidatın nevini belirterek tutarını sendikanın işverene bildireceği banka hesabına en geç her ayın 15’ine kadar yatırır. Buna ilişkin dekont ve isim listeleri ile işçilerin kurum ve tabi oldukları sosyal güvenlik sicil numaralarını elektronik ortamda sendikaya gönderir.

İşveren, bu işlemler için sendikadan herhangi bir masraf istemez.

MADDE 22- İLAN TAHTALARI  

İşveren 30' dan fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde bütün işçilerin kolaylıkla görüp okuyabilecekleri mahallerde asgari 60 x 80 ebadında bir veya ihtiyaca göre yeterli sayıda camekanlı ve kilitli ilan tahtaları koyacaktır. İlan tahtasının anahtarlarından biri işveren vekilinde bulunur. Biri de işyeri baştemsilcisine veya temsilciye verilir.

Bu ilan tahtalarında;

a)  Kanunen ilan edilmesi mecburi hususlar,

b)  Sendika seçimleri ve sonuçları,

c)  Sendika toplantılarının gün, yer ve saatleri,

d) Sendikanın siyasi amaç taşımayan çalışmaları ile ilgili tebliğ ve ilanları,

asılır.

Sendika bütün ilan ve tebliğlerin imzalı birer nüshasını ilanla birlikte işveren veya işveren vekiline verir. İlanlar ve tebliğler yalnız sendikanın Merkez ve Şube Başkanlarının imzası ile yapılır. Sendikanın yukarıda belirtilen hususlar dışında bir ilan yapmak istemesi halinde işveren veya vekilinin muvafakatını alması şarttır. Bu ilan tahtasına yetkili sendika tarafından asılan ilan ve haberler dolayısıyla çıkacak sorumluluğun sendikaya ait olacağını sendika kabul ve taahhüt eder.

MADDE 23- TARAFLARIN BAŞVURULARININ CEVAPLANDIRILMASI

İşveren veya işveren vekilleri ile sendika, karşılıklı başvuruları kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde cevaplandırırlar. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde tarafların kanuni yollara başvuru hakkı saklıdır.

MADDE 24- KİŞİSEL BAŞVURMA

Sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmaması, yanlış uygulanması veya çalışma hayatını düzenleyen mevzuattan doğan aksaklıklar dolayısıyla zarar gören işçi;

a)    Durumu doğrudan doğruya en yakın işyeri amirine, konu en yakın amiri ile ilgili ise bir üst amirine bildirir. Yapılan başvurularda amirlerin iyi niyetle hareketi ve ikna edici çözüm yolları araması esastır.

b)  Zarar gören işçi başvurusundan olumlu sonuç alamadığı takdirde işyeri sendika temsilcisi aracılığıyla işyerindeki bir üst amiri nezdinde uyuşmazlığın çözümüne çalışır.

c)   İşyeri kademesinde uzlaşma olmadığı takdirde işyeri sendika temsilcisi konuyu sendikaya iletir. Sendika ise konuyu işverene veya vekiline ileterek meselenin müştereken karara bağlanmasını talep eder.

MADDE 25- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ     

Bu toplu iş sözleşmesinde uyuşmazlıkların çözümünü sendika ile işveren veya işveren vekilleri sağlar. Gerek toplu iş sözleşmesinin uygulanmasında, gerekse işçi-işveren ilişkilerinden doğacak uyuşmazlıklarda taraflar kanuni yollara başvurmadan önce konuyu aralarında sulh yoluyla çözmek için çaba gösterirler. Uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümünde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu yetkilidir.

MADDE 26- UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU     

Toplu iş sözleşmesinin uygulaması ile hükümlerinin yorumu konusunda çıkacak uyuşmazlıkların ilk kademe olarak işyerlerindeki işveren vekilleri ile sendika temsilcileri arasında çözümü esastır. Bu şekilde çözümü mümkün olmayan uyuşmazlıklar, Genel Müdürlük seviyesinde oluşturulan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu' nda incelenir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu 3 işveren temsilcisi ile 3 sendika temsilcisinden oluşur. Ayrıca, 3' er adet yedek temsilci de seçilir. Kurula işveren temsilcilerinden biri başkanlık eder.

Kurul, ihtiyaç doğdukça toplanır. Toplantı için çağrı yapılır. Kurul, daveti müteakip 3 iş günü içinde toplanarak uyuşmazlığın olup olmadığını, uyuşmazlık var ise giderilmesi çarelerini araştırır ve 15 gün içinde karara bağlar. Yorum uyuşmazlığı dışındaki konularda başkanın oyu çift sayılır.

Taraflar kurul kararlarına uymak zorundadırlar. Taraflar kurula girecek üyelerini toplu iş sözleşmesinin imzasından itibaren bir ay içinde karşı tarafa bildirir.

MADDE 27- KANUNİ YOLLARA BAŞVURMA 

Bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması ve hükümlerinin yorumundan doğan uyuşmazlıklar, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu' nda karara bağlanamadığı takdirde tarafların kanuni yollara başvurma hakları saklıdır.

MADDE 34- ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU 

a)  Kanunlar gereği çalıştırılması zorunlu olanlar (engelliler) ilgili mevzuat gereğince işe alınırlar ve çalıştırılırlar. Engellilerin işe alınmalarında o işyerinin işçisi iken sakatlanmış olanlardan işten ayrılmış ve tekrar çalışmak üzere başvurmuş olanlar kanuni kontenjanlar ve işe alma usulleri dahilinde öncelikle atanır.

b)  İşyerinde çalışan işçilerden iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle çalışmakta olduğu işi yapamayacak duruma düşen üyelerin iş sözleşmeleri feshedilemez. Öncelikle çalışırken sakatlandığı işyerinde sağlık raporuna uygun bir işe verilir, uygun iş bulunmadığı takdirde rızası alınmak suretiyle varsa başka bir işyerindeki uygun bir işe nakledilebilir. Sosyal Güvenlik Kurumundan sürekli işgöremezlik gelirine hak kazanmaları halinde bu miktar ücretinden düşülür. Ancak iş kazası veya meslek hastalığı öncesi yaptığı işi yapmaya devam ettirilenlerin ücretinden düşülme yapılmaz.

Ancak, işçinin durumuna uygun iş bulunmaması halinde İş Kanununun 17 nci maddesine göre ihbar süresine ait ücreti peşin ödenmek suretiyle iş sözleşmesi feshedilir.

MADDE 35- EMEKLİ SANDIĞINA TABİ İŞÇİLERİN KADEME DERECE TERFİİ

Şirkette kadrolu ve sözleşmeli statüde çalışmakta iken işçi statüsüne geçenlerden Emekli Sandığı ile ilişkisi devam edenlerin emeklilik haklarına göre terfilerinde 657 sayılı Kanunun, 6111 sayılı Kanunun 100 ve 101’inci maddeleri ile değişik 64 ve 68’inci madde hükümleri uygulanır.

MADDE 41- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ    

Ulusal Bayram ve genel tatiller yasada belirtilen günlerdir. Şöyle ki;

Cumhuriyet Bayramı : 28 Ekim öğleden sonra, 29 Ekim günü (1,5 gün)

Yılbaşı : 1 Ocak (1 gün)

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı : 23 Nisan (1 gün)

Emek ve Dayanışma Günü : 1 Mayıs (1 gün)

Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı : 19 Mayıs (1 gün)

15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlük Günü : 15 Temmuz ( 1 gün )

Zafer Bayramı : 30 Ağustos (1 gün)

Ramazan Bayramı : 3,5 gün (Arife günü saat 13' den sonra başlar)

Kurban Bayramı : 4,5 gün (Arife günü saat 13' den sonra başlar)

MADDE 42- ÜCRET TANIMI VE SİSTEMİ

a)  Genel anlamda ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblağı kapsar.

Ancak, 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinde sözü edilen ihbar tazminatı ile aynı Kanunun geçici 6 ncı maddesinde yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında, birinci fıkrada yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve parayla ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

b)  İşçilere İş Kanununun 49 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında düzenlenen aylık ücret (maktu aylık ücret) sistemine göre belirlenen ücret ödenir.

Aylık ücret alan işçilere işyeri hekimi veya Sosyal Güvenlik Kurumu doktoru ve sağlık kurulları tarafından rapor verilen ve çalışılmayan günler için ücretlerinden kesinti yapılmaz ve bu günlere ilişkin ücretleri tam olarak ödenir. Ancak işçinin raporlu olduğu günler için kurumdan alacağı geçici işgöremezlik ödeneği Şirkete verilir ve Şirkete gelir kaydedilir.

c)  Ücret ödemelerinde İş Kanununun 5 inci maddesi esasları uygulanır.

MADDE 46- ÜCRET ÖDEME ZAMANI VE HESAP PUSULASI

a)  İşçi ücretlerinin (fazla çalışma ücretleri dahil) ayın son gününe kadar ödenmesi esastır. Ancak, bunun mümkün olmadığı hal ve yerlerde en geç izleyen ayın üçüncü günü iş saatinin bitimine kadar ödenir.

İzleyen ayın üçüncü günü tatil veya bayram gününe rastlar ise, ücretler tatilden önceki iş gününde ödenir. Ücretler işçinin ödeme gününde banka hesabına yatırılır.

b)  Şirket, her ödemede işçiye, İş Kanunu hükümleri uyarınca ücret hesap pusulası verir. Ücret hesap pusulalarındaki yanlışlıklar aynı ay içinde düzeltilip gereği yapılır.

c)  Halen avans verilmekte olan işyerlerinde avans verilmesine devam edilir.

d)   Şirkette kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanlardan 4502 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi veya 406 sayılı Kanunun Ek:32 nci maddesi uyarınca iş mevzuatına geçenlerin ücretleri her ayın 1'inde peşin olarak ödenir. Ay içinde tam çalışmama durumunda peşin olarak ödenen ücretlerden ve ücretlerle birlikte yapılan diğer ödemelerden çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır, ancak emeklilik sebebiyle ayrılma ya da ölüm halinde çalışılmayan günlere ait ücret ve ücretle birlikte yapılan diğer ödemeler geri alınmaz.

MADDE 52- SİLAH ALTINA ALINAN ÜYELERE YAPILACAK ÖDEME

Muvazzaf askerlik görevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi bir kanundan doğan bir çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçiye Devletçe bir ücret verilmediği takdirde tam günlük ücretini, verildiği ve bu günlük ücretinden az olduğu takdirde aradaki farkı, 90 günü geçmemek üzere işveren öder.

MADDE 64- ARAÇ PARK YERİ

İmkan olan yerlerde işverenin mevcut araç park yerlerinden üyeler de faydalandırılır.

MADDE 65- SOSYAL TESİSLERDEN YARARLANMA

İşverenin personeli için sosyal amaçlarla kurulan kamp, dinlenme tesisleri, misafirhaneler, kafeterya ve benzeri sosyal tesislerden Sendika ve şube başkanı ve yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile sendika personeli de yararlandırılırlar. Yararlandırma işverenin personeli için uyguladığı esaslara göre tespit edilir. Sendikanın yukarıdaki yöneticilerine ve belgelendirilmek kaydıyla sendikada çalışan personeline işverence bu görevleri süresince giriş kartı verilir.

MADDE 96- İÇKİ VEYA UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA YASAĞI

İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde veya işin yapıldığı yerde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır.

MADDE 97- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik'te belirtilen esaslar çerçevesinde söz konusu kurullarda, (1) Kurul Başkanı olarak ilgili Ünitece belirlenen işvereni temsil etmeye yetkili kişi, (2) iş güvenliği ile görevli mühendis, (3) işyeri hekimi, (4) insan kaynakları, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, (5) savunma yetkilisi veya benzeri görevleri yürüten bir kişi, (6) işyerinde şef tekniker, tekniker, şef teknisyen, teknisyen unvanına sahip olan çalışanlardan bir kişi, (7) çalışan temsilcisi olarak işyeri sendika temsilcisi, işyerinde birden fazla işyeri sendika temsilcisi olması halinde işyeri sendika baştemsilcisi olmak üzere toplam 7 üye görev yapar.

İş sağlığı ve güvenliği kurulları, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen hususlar doğrultusunda çalışmalarını yürütür.

MADDE 98- İŞYERİ / ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuat hükümleri doğrultusunda işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıfına göre;

a)  İş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle,

b)  Bir veya birden fazla işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini görevlendirmekle,

c)   İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,

yükümlüdür.

İşveren, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı ve ilgili mevzuatta belirtilen vasıflara sahip personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir.

MADDE 107- HASTALANAN İŞÇİNİN İŞVEREN VEKİLİNİ HABERDAR ETMESİ

a)  İşyerine gelemeyecek derecede ağır hasta olan üye bu durumunu kendisinin çalışma saatinin başlangıcından itibaren 4 saat içinde işyeri amirine telefonla veya yazı ile bildirir. Bu üyenin vizite kağıdı işveren vekilince düzenlenip, derhal ikametgahına veya hastaneye gönderilir.

b)   Görev veya izin gibi sebeplerle işyerinin bulunduğu yerleşim yerinden uzaklaşan işçilere hastalanmaları halinde viziteye çıkabilmeleri için bir belge verilir. Herhangi bir şekilde kullanılmayan belge, işçinin görev veya izninden dönüşünde işverene iade edilir.

MADDE 108- VİZİTE MAHALLİNE GİDECEKLERE VASITA TEMİNİ

    a) Belediyelerce işletilen genel ulaşım araçlarının ulaşamadığı şantiyelerde çalışan işçilerden doktora götürülmeleri gerekenlere veya acil vakalarda, işveren tarafından vasıta temin edilir.

    b) Sürekli olarak 50’den fazla işçi çalıştırılan (a) fıkrasında belirtilen nitelikteki işyerlerinde, hastalanan veya iş kazasına uğramış işçilerin işyerine en yakın sağlık tesislerine taşınması için gerekli araç ve gereçler bulundurulacaktır.

    c) İş kazası nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılan işçinin yapılan muayenesi sonucu müdahale imkanının olmadığı hallerde işverence, tahsis edilecek bir vasıta ile en yakın başka bir hastaneye götürülmesi sağlanır.

    d) İş kazalarında işçiler işverenin mevcut polikliniklerinden yararlanırlar.

MADDE 109- TOPLU İŞTEN ÇIKARMA VE İŞ GÜVENCESİ

Bu konuda Yasa hükümleri uygulanır.

MADDE 112- SPOR, SANAT VE KÜLTÜR FAALİYETLERİNDEN YARARLANMA

İşveren, işyerlerinde atletizm, futbol, voleybol, basketbol gibi sporları yapmaya uygun yerleri mevcut ise, bunları mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde işçilerin amatör spor faaliyetlerine tahsis etmeyi kabul eder.

İşyerlerindeki mevcut kütüphanelerden işçiler de istifade ederler.

İşverenin bu yerler üzerinde her türlü tasarruf hakkı saklıdır.

İşveren sosyal ve kültürel faaliyetleri destekleyici çalışmalar yapar.

MADDE 113- SOSYAL KURULUŞ KESİNTİSİ

Türk Telekom çalışanları tarafından kurulmuş; vakıf ve yardımlaşma sandıklarına üye olan işçilerin yazılı müracaatlarına istinaden her ay bordrolarından, belirtilen aidat miktarı kesilir ve ilgili hesaplara en geç 15 gün içinde yatırılır. Yapılan kesintiye ait isim listeleri anılan kuruluşlara gönderilir.

MADDE 115- AYRILAN İŞÇİLERİN YARARLANMASI

Yürürlük (Başlangıç) tarihi ile bu toplu iş sözleşmesinin imza tarihi arasında taraf sendika üyesi olup da kapsam içinden kapsam dışına geçenlere, işyerinde bağlı oldukları kanunla kurulu kurum ve sandıklardan yaşlılık, malullük veya emeklilik aylığı almak veya toptan ödeme almak amacıyla (işverence teşvik uygulaması sonucu yaşlılık, malullük veya emeklilik aylığı almak suretiyle ve gerekse kendi isteği ile iş sözleşmesi sona erenler hariç) ayrılanlara yahut muvazzaf askerlik nedeniyle ayrılanlara veya 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi gereği aynı Kanunun 25 inci maddesi II. bendinde gösterilen haller dışında işveren tarafından iş sözleşmesi feshedilenlere, aynı Kanunun 24 üncü maddesi gereğince iş sözleşmesini fesheden işçilerin kendilerine, ölenlerin kanuni mirasçılarına, yürürlük tarihi ile işten ayrıldığı veya ölüm tarihine kadar olan süre için toplu iş sözleşmesi farklarına ilişkin bütün hak ve alacakları bu sözleşmede tespit edilen miktarlar üzerinden hesaplanarak, daha önce ödenenlerin mahsubu yapılmak suretiyle ödenir.

MADDE 116- PTT İŞYERLERİNDE GEÇEN HİZMET SÜRELERİ

PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün 10.06.1995 tarih ve 4000 sayılı Kanunla yeniden yapılanarak T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. şeklinde teşkilatlanmasından önce, PTT İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde çalışan işçilerden halen Türk Telekomünikasyon A.Ş' ne bağlı işyerlerinde çalışanların daha önce PTT İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde geçen hizmetleri Türk Telekomünikasyon A.Ş. işyerlerinde geçmiş sayılır.

MADDE 118- FARKLARIN ÖDENME ZAMANI

Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar, imza tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.   

 

TEŞKİLATIMIZA HAYIRLI OLSUN.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ.