Yayınlanma tarihi: 11/10/2017 14:14 | Toplam görüntülenme: 6527

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE :

 12. DÖNEM TİS DEN DOĞAN ZAM FARKLARI GELİR VE KESİNTİ TOPLAMLARI AŞAGIDAKİ AÇIKLAMALARDA BELİRTİLMİŞTİR.

GELİRLER TOPLAMI

 1.       Mart 2017 – Ağustos 2017 tarihleri arasına ait 6 aylık ücret farkları ( 325,00 * 6 ay )
 2.       Mart 2017 – Ağustos 2017 tarihleri arasına ait 6 gün 45 saat farkları ( 6 aylık dilimdeki toplam 6/45 hafta sayısı * 8,15 )
 3.       Mart 2017 – Ağustos 2017 tarihleri arasındaki hafta içi, hafta sonu, genel tatil ve ulusal bayram fazla çalışma farkları
 4.       Mart 2017 – Ağustos 2017 tarihleri arasındaki vardiya primi farkları
 5.       Doğum yardımı, ölüm yardımı ve evlenme yardımı farkları
 6.       15 yıl kıdem primi farkları
 7.       Kefalet Primi farkları
 8.       Mart 2017 – Ağustos 2017 tarihleri arasında ödenen ilave tediye ve ikramiye farkları

KESİNTİLER TOPLAMI

 1.       Yukarıdaki kazançlar toplamından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesintisi [gelir vergisi kesintisi son kümülatif  üzerinden yapılmış olup; vergi dilimi % 20 de olanlardan % 20 à vergi dilimi % 27 de olanlardan % 27 üzerinden vergi kesilmiştir.
 2.       Sigorta Primi Kesintisi ( % 14 sigorta primi, % 1 işsizlik primi kesintisi olmak üzere toplam % 15 prim kesintisi yapılmıştır.
 3.       Otomatik BES kesintisi devam eden üyelerimizden  kanunlar doğrultusunda sigorta primi kazançları üzerinden % 3 oranında kesinti yapılmıştır. ( Bu tutar kişinin kazanç gelirlerine göre 90,00 TL – 100,00 TL arasında değişmektedir. )
 4.       Sendika Aidatı kesintisi

Yukarıdaki verilen örnek hesaplamalar sonucunda çıkan miktarlar üyelerimizin hesaplarına yatırılmış olup , TT Aş Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda yemek ücret farkları gün içerisinde üyelerimizin metropol kartlarına çalıştıkları gün sayısı kadar yatırılacaktır.  

Not : %20 gelir vergisi dilimi içinde bulunan üyelerimizden ayrıca %15 sigorta prim kesintisi ve %3 bes kesintisi yapılmış olup kesintiler toplamı yaklaşık %38 dir.

       %27 gelir vergisi dilimi içinde bulunan üyelerimizden ayrıca %15 sigorta prim kesintisi ve %3 bes kesintisi yapılmış olup kesintiler toplamı yaklaşık %45 dir.

RESMİ GAZETE NO: 20810 –RESMİ GAZETE TARİHİ: 10.03.1991

VERGİ USUL KANUNU- MADDE: 166

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde ücretin tanımı yapılmış, 94 üncü maddesinde ise yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan vergi sorumluları belirtilmiştir. Aynı Kanunun 98 inci maddesinde de, "94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20'nci günü akşamına kadar bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar .." denilmiştir. Kanunun 96 ncı maddesinde ise, vergi tevkifatının nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı, hesaben ödeme deyiminin de vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade edeceği belirtilmiştir.

Buna göre, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzaması ve sözleşmenin sonraki takvim yılında imzalanması veya sözleşme aynı yılda imzalanmakla beraber sözleşmeden doğan farkların müteakip takvim yılında tahakkuk ettirilerek ödenmesi halinde, toplu sözleşmeden doğan farklar, tahakkuk ve ödemesinin yapıldığı yılın ücreti olarak kabul edilmek suretiyle vergilendirilecektir.

ÖRNEK :

25 işçi çalıştıran (A) Anonim Şirketi 1 Ekim 1990 tarihinde (B) Sendikası ile toplu sözleşme görüşmelerine başlamış ve sözleşme l0 Ocak 1991 tarihinde brüt % 50 artışla imzalanmıştır.

Şirket, toplu sözleşmeden doğan ücret farklarını 20 Ocak 1991 tarihinde tahakkuk ettirerek ödemiştir. 1990 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait ücret farkı ödemesi tahakkuk ve ödemenin yapıldığı 1991 yılına ait ücret olarak vergilendirilecektir.

Eskiye dönük ücret faklarının vergilendirilmesi konusunda 1.3.1973 gün ve 109 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.